ความสำคัญของ คอนแทกเลนส์

ในปัจจุบันเลนส์สัมผัสที่คนทั่วไปเรียก”คอนแทคเลนส์”(Contact lens) ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่นเพื่อนำมาใช้ในเรื่องความสวยงามของดวงตา เช่น ใส่เพื่อเปลี่ยนสีของดวงตา ทำให้ตาดำขยายใหญ่และกลมโตกว่าปกติ หรือ บางคนใช้ในเรื่องของความสะดวก คล่องตัวดวงตาสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสายตา เป็นต้น

โดยคอนแทคเลนส์เหล่านี้หาซื้อได้ง่ายตามร้านค้า หรือ ตามแผงลอยสินค้าทั่วไป คอนแทคเลนส์ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อแก้ไขความผิดปกติของสายตา และรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตาจึงได้มีการกำหนดให้เลนส์สัมผัสเป็นเครื่องมือแพทย์ ซึ้งแตกต่างจากในอดีตที่เคยกำหนดให้เลนส์สัมผัสใช้เพื่อการปรับสายตาเท่านั้น และในปัจจุบันมีรูปแบบคอนแทคเลนส์หลายชนิด เช่น คอนแทคเลนส์รายวัน คอนแทคเลนส์รายสัปดาห์ คอนแทคเลนส์รายเดือน คอนแทคเลนส์รายปี คอนแทคเลนส์ชนิดใส่ต่อเนื่อง

โดยการเลือกรูปแบบคอนแทคเลนส์นั้นจะเลือกใส่ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล โดยประโยชน์ของคอนแทคเลนส์ที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า สามารถเปลี่ยน Power ได้ทันทีที่สายตาเปลี่ยนใส่ครั้งเดียวก็สะดวกได้ทันวันและคอนแทคเลนส์ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับการตัดแว่น

อย่างไรก็ดีคอนแทคเลนส์นอกจากมีข้อดีแล้วก็ยังมีข้อเสียอีกมากมายหากใช้ไม่ถูกต้อง อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ อาจถึงขั้นตาบอดได้ ทั้งนี้การใส่คอนแทคเลนส์จะต้องได้รับการตรวจสอบจากแพทย์ ต้องได้รับการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยผู้ใช้คอนแทคเลนส์ที่นับว่ามีอิทธิพลอย่างมาก คือกลุ่มวัยรุ่นช่วงอายุประมาณ 18-23 ปี วัยรุ่นส่วนใหญ่จะใสว่คอนแทคเลนส์เพื่อเพิ่มขนาดของดวงตาให้ดูกลมโต และการเปลี่ยนสีของดวงตาทำได้ง่ายเพียงใส่คอนแทคเลนส์เนืองจากผลิตเลนส์ชนิดนี้จะย้อมสีลงในเนื้อเลนส์ เมื่อใส่แล้วจึงทำให้ดวงตาดูใหญ่ขึ้น เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในการดูแลสุขภาพทางด้านสายตา โดยใช้คอนแทคเลนส์เพื่อที่จะนำข้อมูลการศึกษาต่างๆที่ได้

ในทั้งนี้คอนแทคเลนส์นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียปะปนกันไป อย่างไรให้เหมาะสมกับปัญหาสายตาก็ควรจะศึกษาให้ละเอียดเพราะถ้าใช้อย่างไม่มีความรู้ ใช้เพื่อสวยงามอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้เช่นกัน
วัตถุประสงค์

รายงานเรื่อง คอนแทคเลนส์ (Contact lens) มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าดังนี้
1. เพื่อศึกษาประโยชน์ของคอนแทคเลนส์
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการของคนในปัจจุบัน
3. เพื่อศึกษา ข้อดี ข้อเสีย ของคอนแทคเลนส์